Mellitidae

Ordnung/Order Clypeasteroida

 

Familie

Family

Gattung/Art

Genus/Species

Gehäuse

Test

Mit Stacheln

With spines

Mellitidae

Encope aberrans

xxx

 

 

Encope borealis

xxx

 

 

Encope emarginata

xxx

 

 

Encope californica

 xxx

 

 

Encope grandis

xxx

xxx

 

Encope michelini

xxx

 

 

Encope micropora

 

xxx

 

Encope stockesii

xxx

xxx

 

Leodia sexiesperforata

xxx

 

 

Mellita isometra

xxx

xxx

 

Mellita kanakoffi

xxx

 

 

Mellita quinquiesperforata

xxx

 

 

Mellita tenuis

xxx